Yetki Yönünden İptal Karar Örnekleri

Yetki Yönünden İptal Karar Örnekleri

İŞLEMİN YETKİ YÖNÜNDEN İPTALİNE YÖNELİK KARAR ÖRNEKLERİ

1- “Davacının birim içi görev yerinin değiştirilmesi yetkisinin başhekimde olmasına rağmen, bu konuda yetkisi olmayan sağlık bakım hizmetleri müdür tarafından tesis edilen dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı.” (Konya BİM 1.İDD, 17.12.2020 E:2020/593, K:2020/1904)

2- “5442 sayılı il idaresi Kanunu’nun Kaymakamların hukuki durumu, görev ve yetkilerini düzenleyen 31 ve devam maddelerinde, Kaymakamlara ilçede görevli memurların başka görevlere naklen atanmaları hususunda herhangi bir görev ve yetki verilmemiş olup, Kaymakamların bu hususlara yönelik olarak kendilerine yapılan başvuruları yetkili makamlara iletmek dışından yapabilecekleri başkaca işlem bulunmamaktadır. Bursa ili, Orhaneli ilçesinde imam-hatip olarak görev yapan davacının aynı il, Karacabey İlçesinde bir camiye il içi naklen atanma istemiyle Karacabey Kaymakamlığına yapmış olduğu başvurunun, anılan Kaymakamlıkça bu konuda işlem tesis etmeye yetkili Bursa Valiliğine veya Valilik kanalı ile Diyanet İşleri Başkanlığına iletmesi ve davacının atama talebinin reddi yolunda yetkisiz makamca tesis olunan Karacabey Kaymakamlığı işleminde yetki yönünden hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.” (İstanbul BİM 1.İDD, 16.12.2020 E:2020/614, K:2020/1707)

3- “Disiplin cezasına konu fiil, polis memuru olan davacının Kars ili Kağızman ilçesinde görev yaptığı döneme ilişkin olduğundan, yukarıda belirtilen düzenleme gereği, davacı hakkında bu olay sebebi ile disiplin soruşturması yapma ve disiplin cezası verme yetkisinin, olay tarihinde davacının görevli olduğu ve kadrosunun bulunduğu yerdeki Kars ili Polis Disiplin Kurulu’na ait olduğu açıktır. Bu durumda, Rize İl Polis Disiplin Kurulu’nun bu olay sebebi ile davacıya disiplin cezası vermeye yetkili idari merci olmaması sebebiyle dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uygunluk yoktur.” (Samsun BİM 4.İDD, 04.12.2020, E:2020/863, K:2020/1088)

4- “Belediyenin yetki ve imtiyazları arasında yer alan toplu taşıma araçlarının sayılarını, zaman ve güzergahlarını ve taksi durak yerlerini belirleme yetkisinin Belediye Meclisi’ne ait olduğu anlaşılmış olup, davacının taksi hattına kaydedilmesine ilişkin başvurunun belediye meclisince değerlendirilmesi gerektiği halde, Nevşehir Belediye Başkanı Yardımcısı tarafından başvurunun reddi işlemi, yetki yönünden hukuka aykırıdır.” (Ankara BİM 10.İDD, 11.11.2020 E:2020/2729, K:2020/2341)

5- “Reklam görsellerini kullanmak üzere iş merkezinin çatı kısmına yapmış oldukları metal direk ve elemanlarının kaldırılması, kaldırılmadığı takdirde Belediye ekiplerinden oluşturulacak ekip ve ekipmanlarla kaldırılacağına ve masrafların kendilerinden tahsil edileceğine ilişkin Zabıta Dairesi Başkanlığı işleminin iptali istemiyle açılan davada; belediye zabıtası tarafından davacı şirkete ait işyerinde yapılan tespitlerin bir tutanağa bağlanarak belediyenin yetkili karar organınca (encümen) bir karar alınmasının temin etmesi gerekirken doğrudan sonuç doğuran bir işlem tesis edilmesi yoluna gidildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, dava konusu işlem, yetki yönünden hukuka aykırıdır.” (Ankara BİM 10.İDD 11.11.2020 E:2020/3120, K:2020/2338)

Comments are closed.