ZAMANAŞIMINA UĞRAMAYAN İLAMLAR NELERDİR?

ZAMANAŞIMINA UĞRAMAYAN İLAMLAR NELERDİR?

Zamanaşımına Uğramayan İlamlar

1. Taşınmaz aynına-taşınmaz üzerindeki mülkiyetin tespitine ilişkin ilamlar.

“Tapu kayıtlarının iptali ile taşınmazın şirket adına tescilli istendiğinden gayrimenkulün aynına ilişkin bulunan iş bu davada zamanaşımı süresi işlemeyecek olup. (Yargıtay 11.HD. 08.12.2016 tarih ve E:2016/13307, K:2016/9434)

“Dayanak ilam, müdahalenin menine ve yıkıma ilişkin olup bu haliyle ilamda taşınmazın aynıyla ilgili kayıt ve sicillerde değişiklik yaratan bir hüküm bulunmadığından zamanaşımı süresi 10 yıldır.”

(Adana BAM 10.HD. 02.05.2018 E:2018/571, K:2018/635)

“Şufa ilamlarının icrasının her zaman istenebileceğine ve bu ilamlar hakkında iskati müruruzaman hükümlerinin tatbik olunamayacağına” (Yargıtay İBK. 11.02.1959 E:1958/10, K:1959/12)

2. Ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesine ilişkin ilamlar.

“Aynen taksime ilişkin kesinleşmiş ilamlar zamanaşımına uğramaz. Satış suretiyle paydaşlığın giderilmesine ilişkin ilamlar ayni hak doğurmadığından on sene geçmekle zaman aşımına uğrarlar.

(Yargıtay 6. HD. 02.06.2008  E:2008/5305, K:2008/7028)

3. Şahıs ve aile hukukuna ilişkin ilamlar.

“Türk Hukukunda şahıs ve aile hukukuna ilişkin ilamlar zamanaşımına uğramazlar.” (Yargıtay 18. HD. 15.05.2014 E:2014/1680, K:2014/8935)

“Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamlar zamanaşımına uğramazlar. Bununla beraber, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamların hükmü çocuk ergin oluncaya kadar devam eder.” (Yargıtay İİD. 05.12.1967, E:1967/11172, K:1967/11147 – 24.10.1960, E:1960/7038 K:1960/6993 – 17.061966, E:1966/6782, K:1966/6675)

“Nafakaya ilişkin ilamlar, bir borcun veya bir hakkın varlığını belirten ilamlar gibi olmayıp, nafaka alacağı zaman geçtikçe borçlu zimmetinde tahakkuk edeceğinden, takip gününden geriye doğru on yıldan önce işlemiş olan nafaka alacağının zamanaşımına uğradığının kabulü gerekir.”

(Yargıtay 8. HD. 11/09/2015 E:2014/17534, K:2015/20023)

Comments are closed.